Podpišite peticijo za sklenitev kolektivne pogodbe za vojake in zaposlene V MO

by Sindikat Ministrstva za obrambo

VSI DELAVCI IMAMO PRAVICO DO KOLEKTIVNE POGODBE
VOJAKOM IN ZAPOSLENIM V OBRABNEM RESORJU TO PRAVICO POLITIÄŒNE ELITE
ODREKAJO
Z UREDITVIJO KOLEKTIVNE POGODBE ŽELIMO UREDITI POGOJE SVOJEGA DELA
IN UBLAŽITI KADROVSKO KRIZO SLOVENSKE VOJSKE, KI JE TEMELJ VARNOSTI DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV
Sindikat Ministrstva za obrambo je zaradi nevzdržnih in neurejenih razmer na področju zaposlenih v SV in zaposlenih v obrambi pripravil peticijo, s katero želimo pridobiti javno podporo vseh državljank in državljanov RS, ki jim je mar tako za svojo varnost in varnost RS.

S peticijo in z vašo podporo želimo, da nam Vlada RS in Ministrstvo za obrambo preneha odrekati in kršiti zakonsko pravico do kolektivne pogodbe. Ustavno sodišÄe je vojakom in zaposlenim v obrambi odreklo pravico do stavke, ni pa nam odreklo pravice do kolektivne pogodbe. Vojakom in zaposlenim na področju obrambe je zaradi zavračanja sklepanja kolektivne pogodbe tako kršena ne samo zakonska pravica, ki jo opredeljuje Zakon o kolektivnih pogodbah, ampak tudi ustavna svoboda, ki izhaja iz svobode delovanja sindikatov (76. člen Ustave). ÄŒlen ustave tako opredeljuje, da je pravica sindikatov, da se v imenu delavcev, ki se vanje združujejo, s predstavniki delodajalcev prostovoljno avtonomno kolektivno pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe o socialnih in ekonomskih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji.

Iz medijev ste lahko razbrali, da se Slovenska vojska nahaja v resnem kadrovskem krču, da je število odhodov vojakov iz Slovenske vojske večje kot prihodov in da se obseg nalog ne zmanjšuje, zato prihaja pri tistih vojakih, ki ostajajo v SV, do izgorelosti.

Zakaj je kolektivna pogodba za obrambni resor in Slovensko vojsko pomembna za varnost državljanov in države RS ?

Zakonodaja na področju obrambe je zastarela in je stara 24 let ter kot taka povzroča stanje v katerem smo ujetniki vojaki in zaposleni v MO . Ministrstvo za obrambo je v lanskem letu vložilo v parlamentarno proceduro spremembe dveh zakonov (ZOBr in ZSSloV), ki pa nista usklajena s sindikati, poleg tega pa sta MNZ in MJU v medresorskem usklajevanju povsem oklestila izboljšave v prid vojakom in zaposlenim v MO. Zato predlagana sprememba zakonodaje ne gre v smeri dostojne ureditve socialnega položaja zaposlenih v obrambnem resorju.


Vprašljivo je tudi sprejetje teh zakonov v Državnem zboru, saj ZOBr za sprejetje potrebuje 2/3 podporo navzočih poslancev, ki pa v večini pritrjujejo mnenju Zakonodajne pravne službe DZ, le-ta pa je mnenja, da je zakon slabo pripravljen. Ob tem je pomembno dejstvo, da se je že pričel predvolilni boj političnih strank in bo podporo strank takemu zakonu skoraj nemogoče pridobiti.
Edina realna možnost, da se v prvi vrsti omeji odhod vojakov iz slovenske vojske ter da se poklic vojaka in zaposlenih v MO ponovno postavi na seznam konkurenčnih, predvsem pa zanimivih poklicev, je sprejetje kolektivne pogodbe za obrambni resor, s katero se lahko dogovori o pravicah in delovnih pogojih, ki so za delavce ugodnejši. Sklepanje kolektivne pogodbe je v domeni ministrstva in reprezentativnih sindikatov v dejavnosti. Zavedati se moramo, da je časovna odvisnost ureditve delovno pravnih vprašanj pripadnikov SV in zaposlenih v MO postala realna nevarnost za odhod še tistih pripadnikov iz SV, ki verjamejo in upajo, do se bo njihov status in pravice vendarle uredile. Temelj vsake vojske je vojak in v kolikor bomo zaradi nerazumnih odločitev odgovornih politikov izgubili vojake, bo naša varnost postala skrb nekoga drugega in naša suverenost bo izgubila na pomenu.

Odgovor na vprašanje, zakaj odhajajo dobri in izurjeni vojaki iz SV, je sila preprost, in sicer:

· Zaradi posledic poškodb pri urjenjih in bolezni, ki jih utrpijo v času službovanja v SV, ostajajo brez služb, ker ne izpolnjujejo več strogih zdravstvenih kriterijev. Zgolj pešÄici se nato zaradi
neizpolnjevanja zdravstvenih pogojev ponudi služba v JS, pri čemer izgubijo tudi do 10 plačnih razredov;
· Po dopolnjeni starosti 45. let se vojaku prekine pogodba o zaposlitvi v SV. ÄŒe je bil vojak najemnik službenega stanovanja, temu sledi še prekinitev pogodbe najema stanovanja. Tako dobesedno
ostanejo »na cesti« ne samo vojaki, ampak tudi njihove družine;
· Zaradi zakonsko neurejenega starševskega varstva. Kar nekaj je primerov, da sta oba starša zaposlena v SV in sta zaradi terenskega dela istočasno napotena na izvajanje nalog, kjer pa
delodajalec nima posluha, da je po zakonu eden od staršev dolžan skrbeti za otroka;
· V SMO že leta opozarjamo in zahtevamo, da se vendarle ustrezno uredi status vojaka, pri tem pa nam odločevalci zgolj prikimavajo, ne storijo pa ničesar, da bi se stanje izboljšalo.

Zaposleni v obrambnem resorju smo tako zaradi mačehovskega odnosa sedanje in preteklih vlad do poklica vojak in ostalih poklicev v obrambnem resorju postali navadni sužnji za državo za katero smo pripravljeni dati tudi svoje življenje. Z odločitvijo ustavnega sodišÄa nam je prepovedana možnost stavke in tako smo brez kolektivne pogodbe za obrambni resor ujetniki vsakokratne vlade, ki pa ne priznava specifike dela v SV in MO, s čemer so popolnoma razvrednotili pomen poklica vojak in s tem posledično obrambni sistem države.

V MORS in SV se že leta neopravičeno izogibajo sklepanju kolektivne pogodbe pod izgovorom, da ne bodo dovolili sindikatom, delujočim na področju obrambe, nadzorovanja SV. Ob takšnem argumentu se nam postavlja smiselno vprašanje, ali po tem takem policijski sindikati, ki imajo sklenjeno svojo kolektivno pogodbo, tudi nadzirajo delo policije. V resnici gre za jalov argument in trmasto vztrajanje vodstev MO in SV, da zgolj z zakonodajo, podzakonskimi akti in predvsem akti vodenja in poveljevanja spreminjajo pozitivno splošno delovno pravno zakonodajo in zaposlenim nenehno zmanjšujejo delovno pravne pravice ter tako slabšajo ekonomsko socialni položaj ne samo zaposlenim, temveč tudi njihovim družinam.

Iz navedenih razlogov in dejstev pozivamo vse državljanke in državljane, delavke in delavce, pripadnike SV in zaposlene v obrambnem resorju, ki vam je mar za vašo varnost, varnost vaših družin in varnost države, da s svojim podpisom

PODPRETE PETICIJO ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA PODROÄŒJE OBRAMBE.


Le tako bomo vladajočim elitam preprečili namerno uničenje pomembnega stebra državnosti in varnostni ter zagotovili dostojni status delavk in delavcev v Slovenski vojski in obrambnem sistemu.
Menimo, da jim to dolgujemo! Spomnimo se samo poplav in žledoloma, kjer je pomoč in nesebičnost vojakov in zaposlenih v upravi za zašÄito in reševanje odigrala ključno vlogo za zašÄito ogroženih prebivalcev RS.

Ravno zaradi takšnih in podobnih primerov se moramo zavedati dejstva, da je naša varnost kot zrak; takrat, ko se zavemo, da zraka ni, je že prepozno.S kolektivno pogodbo zahtevamo, da se uredi:

• Status vojakov po 45. letu starosti na način, da bodo imeli status zaposlitve za nedoločen čas in pri prerazporeditvi na druga dela po dopolnjenem 45. letu ne bodo izgubljali svoje težko prislužene
plače;
• Ustrezno socialno zašÄito v primeru poškodb in bolezenskih stanj, ki izvirajo iz opravljanja službe;
• Karierno pot vseh zaposlenih, ki bo temeljila na kvaliteti dela zaposlenega in ne pa na podlagi kadrovske korupcije (nepotizma, kronizma);
• Priznavanje 100% bolniške na poti na delo in iz dela;
• Uveljavitev sistema poklicnih bolezni;
• Pravičnejši sistem kritja stroškov iz dela (potni stroški);
• Ovrednotenje prepovedi do stavke in članstva v politični stranki;
• Učinkovitejši sistem celostne skrbi za zaposlene;
• Odprava anomalij podčastnikov, častnikov, vojaških uslužbencev in operaterjev CORS;
• Spregled izobrazbe za vojake v 4. tarifni skupini in omogočanje karierne poti;
• Specifičnosti in posebnosti dela v SV in MO skozi tarifni del;
• Bolj pravičen in privlačen sistem poklicnega upokojevanja, ki bo privabil pripadnike SV v korišÄenje te pravice;
• Medsebojne odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju, ne pa na šikaniranju;
• Izločitev urejevanja delovno pravnih zadev skozi zakone, podzakonske akte in ukaze ter realizacija vseh delovno pravnih zadev na podlagi splošnih zakonov (delovni čas, letni dopust, plačila za
opravljeno delo...);
• Spoštovanje domoljubja kot vrednote;
• Uveljavljanje sistema enakega plačila za enako delo;
• Dosledno spoštovanje pravil socialnega dialoga.


Hvala za vašo podporo in podpis PETICIJE .oznake: kolektivna pogodba, vojaki, zaposleni v mo
Razlog za podporo

Stastus po 45 letu je zelo pomemben za nove zaposlene v SV.

by Simon Kukovec Slovenia
5 Leto od tega

Izteka se pogodba. Še malo pa bo 45

by Mitja ŠVIGELJ Slovenia
5 Leto od tega

Zaposlen v ministerstvu za obrambo

by Franci Volčič Slovenia
5 Leto od tega

Ker je tako prav!

by Zdenko Lutman Slovenia
5 Leto od tega

Sem bila zaposlena kot poklicni vojak v SV

by Karmen Mavri Slovenia
5 Leto od tega